Privacybeleid

Privacyverklaring STIL voor de ontwikkeling van gezondheidsoplossingen
Deze verklaring geeft informatie over hoe STIL B.V., hierna te noemen 'STIL' of het 'bedrijf', omgaat met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de ontwikkeling van gezondheidsoplossingen.

Contactgegevens
STIL B.V.
Adres: Molengraaffsingel 10
Postcode: 2629 JD, Delft
E-mail: contact@stil-technology.com

Doel en grondslag van de verwerking
STIL verwerkt persoonsgegevens van testgebruikers met het oog op de ontwikkeling van gezondheidsoplossingen.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het doen van onderzoek naar de werking van onze gezondheidsoplossingen en de administratieve afhandeling daarvan. De verwerkte gegevens omvatten:

Naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mail,geboortejaar;
Problemen met activiteiten in het dagelijks leven als gevolg van tremor; armgrootte, dominante arm;
Persoonlijke gezondheidsgegevens, waaronder uw tremoraandoening en wie de diagnose heeft gesteld, medicijngebruik en welke medicatie, en eventuele resultaten van bruikbaarheidstests waarvoor vooraf specifieke toestemming is gegeven.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u sluiten voor het testen van onze gezondheidsoplossingen, zoals de anti-tremor orthese.

Wanneer wij gegevens gebruiken voor statistische doeleinden doen wij dat alleen met geanonimiseerde gegevens. In dat geval zijn de gebruikte gegevens niet meer persoonlijk, omdat ze niet meer tot u herleidbaar zijn.

Persoonsgegevens worden door STIL alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bron van de verwerkte gegevens
De verwerkte gegevens worden door uzelf verstrekt via een formulier op de STILs websites, tijdens de intake of verzameld tijdens één of meerdere onderzoeken met STILs professionals.

Doorgeven van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden enkel intern gebruikt en uitdrukkelijk niet doorgegeven of verkocht aan derden.

Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie
In principe worden persoonsgegevens niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. Indien dit wel het geval is, zullen wij u hierover informeren.

Bewaartermijn gegevens
Persoonsgegevens worden door STIL niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten. Wanneer de bewaartermijn is verstreken, kan STIL de gegevens anonimiseren, waardoor er daarna geen persoonsgegevens meer zijn.

Beveiliging van de gegevens
STIL neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Rechten van u als betrokkene
U heeft verschillende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u deze wilt uitoefenen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen via de contactgegevens in deze privacyverklaring. Het is belangrijk dat u zich adequaat identificeert, wij nemen hierover zo nodig contact met u op. De rechten die u heeft staan hieronder vermeld.

Recht op inzage
U kunt opvragen welke gegevens STIL over u verwerkt, met welk doel en hoe lang deze worden bewaard.

Recht op correctie
Indien u van mening bent dat bepaalde gegevens onjuist zijn verwerkt, heeft u het recht te verzoeken om rectificatie van deze gegevens.

Recht op verwijdering van gegevens (recht op "vergetelheid")
Als u wilt dat uw persoonsgegevens worden gewist, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Indien u de verwerking van persoonsgegevens door STIL wenst te beperken, kunt u hiertoe een verzoek indienen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Omdat de verwerking van uw gegevens door STIL zo specifiek is, is dit recht naar alle waarschijnlijkheid niet van toepassing. Indien u dit recht wenst uit te oefenen kunt u een verzoek indienen. STIL zal hierbij een passende afweging maken.

Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Omdat STIL niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is de uitoefening van dit recht niet van toepassing.

Intrekken van toestemming
Wanneer STIL persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Mogelijke beperkingen bij de uitoefening van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
STIL stelt alles in het werk om uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. Het is echter mogelijk dat deze rechten in strijd zijn met andere wettelijke bepalingen. In dergelijke gevallen zal STIL zorgvuldig nagaan welke van deze zaken het zwaarst wegen en op basis daarvan een beslissing nemen over de behandeling van uw verzoek. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door STIL
Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door STIL, dan kunt u dit kenbaar maken via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Website gebruik
STIL exploiteert "stilorthosis.com". Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om de website te verbeteren, en door de site te gebruiken gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie volgens dit beleid.

Verzameling en gebruik van informatie
Tijdens het gebruik van de site kunnen wij u vragen om persoonlijk identificeerbare informatie in te vullen die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen. Persoonlijk identificeerbare informatie kan bestaan uit naam en e-mail.

Loggegevens
Net als andere sitebeheerders verzamelen wij informatie die uw browser verzendt wanneer u onze site bezoekt. Dit kan uw IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina's die u op onze site bezoekt, tijd en datum van uw bezoek en andere statistieken omvatten. Wij kunnen ook diensten van derden gebruiken, zoals Google Analytics en Hotjar, die dit verzamelen en analyseren.

Communicatie
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven, maar dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Cookies
Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Beveiliging
De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, en wij streven ernaar dit te allen tijde in gedachten te houden. Omdat deze overdracht via het internet verloopt, kan echter niet worden gegarandeerd dat deze 100% veilig is.

Datum

Deze privacyverklaring is opgesteld op 14 februari 2023.