Privacybeleid

Privacyverklaring STIL voor de ontwikkeling van gezondheidsoplossingen
Deze verklaring geeft informatie over hoe STIL B.V., hierna te noemen 'STIL' of het 'bedrijf', omgaat met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de ontwikkeling van gezondheidsoplossingen.

Contactgegevens
STIL B.V.
Adres: Molengraaffsingel 10
Postcode: 2629 JD, Delft
E-mail: contact@stil-technology.com

Doel en grondslag van de verwerking
STIL verwerkt persoonsgegevens van testgebruikers met het oog op de ontwikkeling van gezondheidsoplossingen.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het doen van onderzoek naar de werking van onze gezondheidsoplossingen en de administratieve afhandeling daarvan. De verwerkte gegevens omvatten:

Naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mail,geboortejaar;
Problemen met activiteiten in het dagelijks leven als gevolg van tremor; armomvang, dominante arm;
Persoonlijke gezondheidsgegevens, waaronder uw tremoraandoening en wie de diagnose heeft gesteld, medicijngebruik en welke medicatie, en eventuele resultaten van bruikbaarheidstests waarvoor vooraf specifieke toestemming is gegeven.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u sluiten voor het testen van onze gezondheidsoplossingen, zoals de anti-tremor orthese.

Wanneer wij gegevens gebruiken voor statistische doeleinden doen wij dat alleen met geanonimiseerde gegevens. In dat geval zijn de gebruikte gegevens niet meer persoonlijk, omdat ze niet meer tot u herleidbaar zijn.

Persoonsgegevens worden door STIL alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bron van de verwerkte gegevens
De verwerkte gegevens worden door uzelf verstrekt via een formulier op de STILs websites, tijdens de intake of verzameld tijdens één of meerdere onderzoeken met STILs professionals.

Doorgeven van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden enkel intern gebruikt en uitdrukkelijk niet doorgegeven of verkocht aan derden.

Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie
In principe worden persoonsgegevens niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. Als dit wel het geval is, zullen wij u hierover informeren.

Bewaartermijn gegevens
Persoonsgegevens worden door STIL niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten. Wanneer de bewaartermijn is verstreken, kan STIL de gegevens anonimiseren, waardoor er daarna geen persoonsgegevens meer zijn.

Beveiliging van de gegevens
STIL neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Rechten van u als betrokkene
U heeft verschillende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u deze wilt uitoefenen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen via de contactgegevens in deze privacyverklaring. Het is belangrijk dat u zich op de juiste manier identificeert, wij zullen hierover contact met u opnemen indien nodig. De rechten die u heeft staan hieronder vermeld.

Recht op inzage
U kunt opvragen welke gegevens STIL van u verwerkt, met welk doel en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie
Als u van mening bent dat bepaalde gegevens onjuist zijn verwerkt, hebt u het recht om rectificatie van deze gegevens aan te vragen.

Recht op het wissen van gegevens (recht op 'vergetelheid')
Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gewist, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Indien u de verwerking van persoonsgegevens door STIL wenst te beperken, kunt u hiertoe een verzoek indienen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Omdat de verwerking van uw gegevens door STIL zo specifiek is, is dit recht naar alle waarschijnlijkheid niet van toepassing. Indien u gebruik wenst te maken van dit recht kunt u een verzoek indienen. STIL zal hierover een passende afweging maken.

Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie. Als u gebruik wilt maken van dit recht, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Omdat STIL niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is de uitoefening van dit recht niet van toepassing.

Intrekken van toestemming
Wanneer STIL persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Mogelijke beperkingen bij de uitoefening van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
STIL stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is echter mogelijk dat deze rechten in strijd zijn met andere wettelijke bepalingen. In dergelijke gevallen zal STIL zorgvuldig nagaan welke van deze kwesties het zwaarst wegen en op basis daarvan een beslissing nemen over de behandeling van uw verzoek. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door STIL
Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door STIL, dan kunt u dit kenbaar maken via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens. Ga hiervoor naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gebruik website
STIL beheert "stilorthosis.com". Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om de website te verbeteren, en door de site te gebruiken gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie volgens dit beleid.

Verzamelen en gebruiken van informatie
Tijdens het gebruik van de site kunnen we u vragen om persoonlijk identificeerbare informatie in te vullen die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen. Persoonlijk identificeerbare informatie kan bestaan uit uw naam en e-mailadres.

Loggegevens
Net als andere sitebeheerders verzamelen wij informatie die uw browser verstuurt wanneer u onze site bezoekt. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina's die u op onze site hebt bezocht, de tijd en datum van uw bezoek en andere statistieken. We kunnen ook diensten van derden gebruiken, zoals Google Analytics, YouTube, Google Optimize en Hotjar, die dit verzamelen en analyseren.

Communicatie
We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, maar dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Cookies
Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden naar uw browser gestuurd vanaf een website en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Beveiliging
De beveiliging van je persoonlijke informatie is belangrijk voor ons en we streven ernaar dit te allen tijde in gedachten te houden. Omdat deze verzending via het internet plaatsvindt, kan echter niet worden gegarandeerd dat dit 100% veilig is.

Datum

Deze privacyverklaring is opgesteld op 14 februari 2023.